REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-minimini.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem e-minimini.pl, prowadzony jest przez firmę MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik,
os. Noakowskiego 1/36, 99-400 Łowicz, posiadającą, nr NIP 8341799942, nr REGON 365130719 i zwany jest w dalszej części Regulaminu Sklepem.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem e-minimini.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych produktów, za pośrednictwem sieci Internet.
2.2. Klientem mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie e-minimini.pl, wybór formy płatności oraz przesłanie zamówienia.
2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu.
2.4. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
2.5. Sklep internetowy e-minimini.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
2.6. Firma MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.
Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera bądź listonosza.
2.7. Zamówienia w sklepie internetowym e-minimini.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego MNIN-MINI obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
2.8. Ceny podawane w sklepie internetowym e-minimini.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu.
2.9. Warunkiem wysłania zamówionego towaru Klientowi jest w przypadku:
a) zamówień płatnych przelewem -wpłynięcie na konto Sklepu zapłaty za zamówiony towar.
2.10. MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest rachunek lub faktura VAT.
2.11 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej,
b. za pośrednictwem systemu InPost
Jest możliwy odbiór osobisty zamawianego towaru w siedzibie firmy MINI-MINI.
3.2.Koszty dostawy pokrywa Klient wg aktualnego Cennika kosztów dostawy.
3. 3. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy.
3.4. Koszty dostawy są podawane przy składaniu zamówienia i uzależnione są od wagi przesyłki.
3.5. Klient dokonując zamówienia ma możliwość wyboru z poniższych form płatności:
Przelew bankowy – wpłata na konto bankowe Sklepu,
System płatności internetowych pay.pl
3.6. MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik będzie dążyła do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia z zastrzeżeniem pkt 2.6 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień.
3.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny e-minimini.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

4. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy (zwrot Towaru)

4.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.

4.2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.

4.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik, os. Noakowskiego 1/36, 99-400 Łowicz.

4.4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby  Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4.5. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik, os. Noakowskiego 1/36, 99-400 Łowicz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Obowiązki Konsumenta

4.6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.

4.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).

4.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Obowiązki Sprzedawcy

4.9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4.11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

4.12. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu, w celu usprawnienia procesu zwrotu.

5.Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje)

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru.

5.2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z Umową sprzedaży.

5.3. Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

5.4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

5.4.1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo

5.4.2. żądać usunięcia wady; albo

5.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

5.5. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

5.6. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.

5.7. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.

5.8. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru.

5.9. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

OCHRONA DANYCH

Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik mieszczącego się pod adresem internetowym e-minimini.pl.
Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

MINI-MINI Anna Stawicka-Dylik. zastrzega sobie prawo do:

zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego e-minimini.pl.
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego e-minimini.pl,
przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych aktów prawnych obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zapisy regulaminu, które byłyby sprzeczne z obowiązującym prawem uważa się za nieważne.
Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.